Dbaj o zdrowie i #ZostanwDomuzPupilem

Z powodu szalejącego koronawirusa spędzamy w domu całe dnie - ta sytuacja zachwyca najbardziej nasze zwierzaki, bo to jest ten czas kiedy możemy poświęcić swoim pupilom dużo więcej uwagi. Fantastyczni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zawsze wykazywali się troską o naszych braci mniejszych włączając się w różnorodne akcje dotyczące zwierząt. Teraz mamy okazję poznać ich ukochanych pupili. Są to psy, koty, konie, rybki, chomiki, papużki, króliki, a nawet patyczaki czy ulubione rośliny i pluszaki :)

Warto pamiętać, że głaskanie, zabawa i tulenie zwierzaka wpływa na nas pozytywnie, a to nie pozostaje bez wpływu na nasz układ odpornościowy. Posiadanie w domu zwierzęcia poprawia nasze samopoczucie. Już samo przebywanie w jednym pokoju z ukochanymi zwierzętami obniża nasze ciśnienie i spowalnia tętno. Obserwowanie pływających rybek czy zabawa z futrzakiem mogą pomóc zapomnieć na chwilę o problemach, a przynajmniej nieco się od nich zdystansować.

Wszystkim dzieciakom i ich rodzicom, którzy odpowiadają na akcje Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękujemy!

Konkurs plastyczny "Wiosenny sad" rozstrzygnięty!

Następna edycja konkursu plastycznego rozwiązana. Tym razem tematem konkursu był "Wiosenny sad". Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli się tego wyzwania. Zachwyciła nas wasza wizja sadu oraz dobór materiałów do jej stworzenia. Wszystkie prace są wykonane techniką collage.
Rozwiązanie konkursu:
- klasy pierwsze
1 miejsce dla Zosi Gronek z kl.1c i Nikoli Tumidajewicz z kl.1a

- klasy drugie:
1 miejsce Ola i Marcel Trelka z kl.2a i Agatka Główka z kl.2c
2 miejsce Maja Kilar z kl.2a i Mateusz Rospond z kl.2a
3 miejsce Ola Ropa z kl.2b

- klasy trzecie:
1 miejsce dla Michała Gintera kl.3a i Jakuba Porębskiego z kl.3a

Procedury pracy szkoły w okresie pandemii

Szanowni Państwo
Od 25 maja 2020 r. szkoła wznawia działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wyłącznie dzieci rodziców (opiekunów) obydwojga pracujących, w tym samotnie wychowujących dziecko. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związanie z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy deklarują chęć korzystania z opieki nad dzieckiem na terenie szkoły, zobowiązani są przesłać oświadczenie ( Załącznik nr 1) do sekretariatu szkoły najpóźniej do 20 maja (środa) drogą elektroniczną na adres sekretariatzsm4@gmail.com.

Do pobrania:

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla  szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020r.

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.  
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły .
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet higienistki) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia .
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły,  który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  dwa razy dziennie.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 1. Obowiązki pracownika kuchni:
 • Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni.
 • Dba o czystość magazynu spożywczego.
 • Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za drzwiami.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 1. Obowiązki nauczycieli:
 • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, dydaktyczne, konsultacje dydaktyczne w szkole lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przyszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle
 2. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w świetlicy.
 3. Dostarczają do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 (do pobrania ze strony szkoły) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia przesyła mailem na adres sekretariatzsm4@gmail.com.                      
 4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 5. W czasie pobytu w świetlicy nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren budynku szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do szatni. Przyprowadzenia dziecka do świetlicy odbywa się wyłącznie w godź. 6.30 – 7.30 Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora.

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

1.Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy świetlicy: 7.00.-16:00 .

Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach.

2. W czasie obowiązywania procedur wprowadza się  zakaz korzystania z piaskownicy  mieszczącej się na placu zabaw.

3. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia.

4. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze świetlicy mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.

6.Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet higienistki ).
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 609-794-670.
 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Ja niżej podpisany/a:

…………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

1. Moja córka/ mój syn:…………………………………………………………………………………………

                                                   ( nazwisko i imię dziecka)

 

nie miał/nie miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Jaśle w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3.Zostałem/-am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

- Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

- W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole  (  nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

 - W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

4.Zostałem/-am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.

5.Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

6.W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Jaśle oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

7.Zobowiązuję się przyprowadzić dziecko do szkoły w godzinach 6.30 – 7.30 oraz odebrać do godziny 16.00

8.Deklaruję pobyt dziecka w szkole w godzinach: od ……………. do ……………

 

 

…………………………………                                       …………………………………
miejscowość, data                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego                      

 

Galeria na Piętrze - online

Kolejna wystawa online. Tym razem są to zdjęcia Kamili Lidwin (kl.5e), która uczęszcza na kółko plastyczne, bierze udział w wielu konkursach plastycznych. Bardzo dużo fotografuje. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

#rodzinneszachowanie czyli potyczka kreatywnych umysłów

Zanim epidemia koronawirusa sparaliżowała życie nas wszystkich - w szkole odbywały się bardzo lubiane przez dzieci zajęcia szachowe. Uczniowie z klas 1-3, podzieleni na dwie grupy (początkującą i zaawansowaną) spotykali się dwa razy w tygodniu i pod okiem swojej instruktorki zgłębiali tajniki tej królewskiej gry, a równocześnie kształtowali umiejętności, które są bardzo istotne w edukacji szkolnej.
Gra w szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii. Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów  na psychikę dzieci. Gry strategiczne uczą nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, uczą odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Grając w szachy dziecko uczy się też radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek nabiera szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Okazało się, że jest to idealna wręcz dziedzina sportu na aktualny czas, gdy przeciwnikiem jest koronawirus, a ważnym hasłem: #zostańwdomu.

Nasi uczniowie nadal dostają 2 razy w tygodniu materiały dydaktyczne, w tym zadania szachowe (ćwiczenia) oraz linki do filmików z fantastycznym materiałem dydaktycznym, nagrywanym przez Mateusza Bobulę - Mistrza Międzynarodowego, byłego ucznia naszej szkoły.

Wszystkich uczniów grających serdecznie pozdrawiamy i życzymy samych zwycięstw! Rodzicom ćwiczącym z tymi małymi - wielkimi umysłami dziękujemy i życzymy....trochę mniej zwycięstw ;)

W związku z zajęciami szachowymi zorganizowany został konkurs plastyczny pt: " Moja ulubiona figura szachowa". I miejsce zajęli: Zofia Doniec (kl.1c) i Kacper Jaracz (kl.1c), miejsce II - Kornel Skubisz (kl.1c), a III miejsce Jakub Porębski (kl.3a). Gratulujemy.

#zamaskowani, czyli HIT mody sezonu wiosna/lato 2020

Od 16 kwietnia wychodząc z domu zakrycie ust i nosa stało się obowiązkowe, więc ruszyła giełda pomysłów na to, by maseczki były nie tylko skuteczne, ale i estetyczne, a nawet wręcz efektowne. Czy nadchodzi czas na dyktowanie mody i w tym niezbędnym już przecież elemencie naszej garderoby? Niewykluczone, w każdym razie aktorzy, artyści, celebryci i znani sportowcy wzięli się za poszukiwanie unikalnych wzorów masek, przodując w wymyślaniu fantazyjnych kolorów i kształtów.

Nasi uczniowie również udowadniają, że zakrycie twarzy wcale nie musi być nudne. Fantastycznie odpowiedzieli na akcję Samorządu Uczniowskiego prezentując się w swoich przeróżnych maseczkach. Chodzimy #zamaskowani i można powiedzieć, że maseczki te są hitem modowym sezonu wiosennego!

Spacerując, pamiętajcie o zachowaniu 2 metrów dystansu i #nośmaskę!

"Galeria na Piętrze" - online

Cykliczne wystawy w "Galerii na Piętrze" przeniesione zostały na naszą stronę - byście mogli bez wychodzenia z domu oglądać prace swoich koleżanek i kolegów. Ty razem są to zdjęcia Martyny Lach  - uczennicy z klasy 6c. Martyna trochę fotografuje, miała już wystawę w szkole. Bierze udział w konkursach plastycznych i fotograficznych. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mieszkam w Beskidach"

Jury Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mieszkam w Beskidach" ogłosiło wyniki. Wśród laureatów są nasi uczniowie: Julia Walowska z klasy 8b, która zajęła I miejsce w kategorii - grafika oraz Mikołaj Kurowski z klasy 7a  - III miejsce w kategorii fotografia i Franciszek Kurowski z klasy 2b - III miejsce w kategorii fotografia. Warto dodać, że konkurencja była ogromna ponieważ w konkursie wzięło udział około 9 tysięcy uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Austrii. Gratulujemy serdecznie!

Maria Żądło - FINALISTKĄ KONKURSU KURATORYJNEGO organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Uczennica klasy 8a - Maria Żądło została FINALISTKĄ KONKURSU KURATORYJNEGO z Języka Polskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Olimpiada ta składała się z trzech etapów o różnym zakresie wiedzy. Wymagała od uczniów biegłości w posługiwaniu się ojczystym językiem oraz barwnego wypowiadania się na tematy związane z lekturami, wierszami, filmami i sztukami teatralnymi. Ogromne gratulacje dla Marysi tym bardziej, że wiedza ta znacznie przekracza podstawę programową przewidzianą dla uczniów szkoły podstawowej.

Dzień Flagi 2020 - świętujemy razem, choć osobno

Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Data 2 maja na święto Dnia Flagi nie została wybrana przypadkowo - 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec założyli biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie.

A wiecie dlaczego polska flaga jest biało-czerwona? To barwy zaczerpnięte z godła, czyli białego orła na czerwonym tle. Kolor biały ma symbolizować czystość, a czerwony krew, czyli coś co bardzo często towarzyszyło Polakom w historii. Znamy też wierszyk, który wiele wyjaśnia: "Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel to serce czyste - piękne są nasze barwy ojczyste".

Samorząd Szkolny zaproponował uczniom naszej szkoły, aby święto spędzane w tym roku inaczej – spędzić choć trochę „razem”, by szczególnie tego dnia poczuć, że jesteśmy jedną wielką uczniowską rodziną. I tak oto powstała ta galeria. Prawda, że fantastyczna?

Serdecznie zachęcamy wszystkich do uczczenia Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzez wywieszenie na swoich domach, balkonach i posesjach naszej flagi narodowej. Niech biało – czerwona powiewa w każdym zakątku naszego miasta i niech przypomina o tym, jak ważnym jest dla nas symbolem.

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zapamiętamy ją zapewne szczególnie, poprzez wyjątkowość sytuacji, w której wszystkim nam przyjdzie ją świętować razem, ale osobno. Konstytucja 3 maja była świadectwem, że Polacy znaleźli sami siły dla przezwyciężenia rozkładu państwa i zdobyli się na wytyczenie drogi, która spotkała się z uznaniem całej postępowej Europy. Pozostaje niezmiennie symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.

Uchylmy zatem rąbka historii, cofnijmy się o ponad dwa stulecia i powróćmy do pamiętnych wydarzeń, które wówczas miały miejsce w naszym kraju:

Zapraszamy do obejrzenia filmiku.

2 maja pamiętajmy o Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, o biało-czerwonym sztandarze, który towarzyszył i towarzyszy Polakom we wszystkich najważniejszych chwilach – zarówno tych historycznych, jak i współczesnych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle pamiętają o Rocznicy Uchwalenia Konstytucji i aby uczcić ten dzień, wzięli udział w konkursie plastycznym „Konstytucja 3 maja”. Celem konkursu było uwrażliwienie na wartości patriotyczno-narodowe oraz stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symbolika narodową. Na konkurs nadesłano 21 prac. Jury Konkursu wybrało najlepsze, a wyniki przedstawiają się następująco:

Klasy 1-3: I m - Rospond Mateusz 2a, II m -  Filip Aleks 2a, III m - Ola i Marcel Trelka 2a, wyróżnienia: Karolina Wolska 1a, Iga Romanek 3a, Milena Majewska 3a
Klasy 4-6: I m - Lubojemska Julia 5e, II m  - Biernacka Nikola 6A, III m - Dąbrowska Emilia 5b, wyróżnienia: Kamila Zabawa 4a, Eryk Lorenc 5b
Gratulujemy!

Wiosna przyszła do nas

Przedstawiamy kolejne efekty pracy zdalnej w ramach zajęć w świetlicy szkolnej. Tym razem uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach plastycznych. W konkursie pt:"Wiosenne kwiaty" wyniki przedstawiają się następująco: pierwsze miejsce - Kamilka Kosiba (kl.1c), miejsce drugie: Agatka Główka (kl.2c), a trzecie miejsce zajęła: Zosia Gronek (kl.1c).
 

Natomiast w konkursie na pracę plastyczną z figur geometrycznych pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Zosia Gronek (kl.1c) i Iga Romanek (kl. 3a); miejsce 2 również ex aequo: Karolinka Wolska (kl.1b) i Rafał Kwarciński (kl. 3a); a 3 miejsce zajęła: Asia Adamik (kl. 3c).
Zwycięzcom gratulujemy!