Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienia im bezpieczeństwa


Preambuła

 Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest działanie dla dobra dziecka. Pracownicy szkoły traktują dzieci z szacunkiem, uwzględniając wszystkie ich prawa i potrzeby. Pracownicy zobowiązani są do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie ze swoimi kompetencjami i obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi szkoły.

Rozdział I
Objaśnienie terminów

§ 1
1. Pracownikiem szkoły jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji i stanowieniu o dziecku
    w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny ).
4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka Jednak
    gdy brak porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować ich o
    konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę
    dziecka przez jakąkolwiek osobę.
Krzywdzeniem jest:
 Przemoc fizyczna- jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.
Przemoc emocjonalna - to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań , którym nie jest ono w stanie sprostać.
Przemoc seksualna - to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
Zaniedbywanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań , schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.
6. Osoba odpowiedzialna za Internet-to pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły, który
    sprawuje nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie placówki przez dzieci oraz za
    bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych
    i zapewnienia im bezpieczeństwa jest wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik, 
    sprawujący nadzór nad jej realizacją w szkole.
8. Zespół interdyscyplinarny to utworzony przez burmistrza miasta zespół przedstawicieli
    jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
    alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład
    zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele
    instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.
9. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca pełną identyfikacje dziecka.

Rozdział II
 
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 § 2
 W przypadku uzyskania przez pracownika szkoły informacji, że dziecko jest krzywdzone lub istnieje takie podejrzenie pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy lub pedagogowi lub psychologowi.

§ 3
 1. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę klasy, pedagoga,
    psychologa oraz o ile zachodzi taka konieczność pielęgniarkę szkolną .
2. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:
 a) przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,
 b) przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji,
 c) wzywają do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka,
 d) sporządzają notatkę według ustalonego wzoru (załącznik nr 1),
 e) opracowują plan pomocy dziecku we wzajemnej współpracy.
3. Wszystkie działania przewidziane w planie pomocy dziecku maja na celu zapewnienie
    dziecku bezpieczeństwa i wsparcia.
4. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • Podjęcia działań przez szkołę w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,. w tym     zgłoszenie podejrzenie krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 • form wsparcia jakie szkoła może zaoferować dziecku,
 • działań zespołu nauczycieli względem krzywdzonego dziecka,
 • skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku jeżeli istnieje taka      potrzeba.
5. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez pedagoga lub psychologa w obecności 
    wychowawcy klasy rodzicom/opiekunom prawnym dziecka z zaleceniem współpracy przy
    jego realizacji.
6. Wychowawca klasy monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem dziecka.

§ 4
1. W przypadku gdy efekty działań nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, przez
     pracowników szkoły składany jest wniosek o wgląd w sytuacje rodzinną i zgłoszenie
     na Policję lub prokuraturę.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka informowani są przez psychologa lub pedagoga
    w obecności wychowawcy o obowiązku szkoły zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia
    dziecka do odpowiedniej instytucji ( Policja lub prokuratura i sąd).
3. Po poinformowaniu rodziców przez psychologa lub pedagoga zgodnie z punktem
    poprzedzającym dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
    przestępstwa do Policji lub prokuratury oraz wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu 
   Rejonowego w Jaśle Wydział Rodzinny i Nieletnich.
4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych wyżej instytucji.


§5
1. Z przebiegu działań sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 . 
    Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
2. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
     posiadają informacje o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są
     zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje
     przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 6
1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie
    danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity( Dz.U.2002 nr 101 
    poz.926).
2. Szkoła posiada Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Szkole oraz
    Instrukcje Zarządzającą Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych 
    Osobowych, które regulują sposób zabezpieczenia, warunki udostępniania i przetwarzania 
    danych osobowych dziecka.
3. Pracownik szkoły ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które
    przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
    przed nieuprawnionym dostępem.
4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na
    podstawie odrębnych przepisów.
5. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i
    udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie
    ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U.2005 Nr
    180 poz.1493).
§ 7
  Pracownik szkoły po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły, może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie
z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.
§ 8
1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się w sprawach dzieci
    z mediami.
2. Pracownik szkoły bez wyraźnej zgody dyrektora szkoły oraz opiekuna dziecka nie
    udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego opiekunie.
3. Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi ani z jego opiekunami. 4. Pracownik szkoły nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie
    dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik szkoły jest
    przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.


§ 9
1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia instytucji. Decyzje w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor poleca pracownikom szkoły przygotować wybrane pomieszczenie szkoły w celu
     realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie 
     przebywających na terenie szkoły dzieci.
 Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§10
 Pracownicy szkoły uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku dziecka.

§11
1. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania
    wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez zgody dyrektora
    szkoły i pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, wyjazd
    zorganizowany, wycieczka, krajobraz, szkolna impreza, zgoda opiekunów na utrwalenie
    wizerunku dziecka nie jest wymagana.
3. Przed utrwaleniem i upublicznieniem przez pracownika szkoły wizerunku dziecka należy
    dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany
     wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np., że zostanie umieszczony na
     stronie internetowej szkoły, w celach promocyjnych, edukacyjnych , związanych np.
     z ofertą zajęć szkolnych czy pozalekcyjnych).
4. Upublicznienie prze pracownika szkoły wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek
     formie ( fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

Rozdział V

Zasady dostępu dzieci do Internetu

§ 13
1. Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania
   zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści , które mogą stanowić zagrożenie dla ich
   prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie
   zabezpieczające.
2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do Internetu możliwy jest pod nadzorem nauczyciela na
    zajęciach przedmiotowych i na zajęciach świetlicowych,
3. Pracownik szkoły czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci
    podczas zajęć oraz w czasie wolnym od zajęć w bibliotece szkolnej.
4. O bezpieczeństwie korzystania z Internetu mówi regulamin pracowni informatycznej.
5. Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego
    korzystania z Internetu przy komputerach.

§14
1. Wyznaczony pracownik szkoły zapewnia , by na wszystkich komputerach na terenie szkoły
     z dostępem do Internetu było zainstalowane i aktualizowane:
 a) oprogramowanie filtrujące treści internetowe,
 b) oprogramowanie monitorujące korzystanie przez dzieci z Internetu,
 c) oprogramowanie antywirusowe,
 d) oprogramowanie antyspamowe,
  e) fire wall
2. Wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane 
     automatycznie.
3. Wyznaczony pracownik szkoły przynajmniej raz na trzy miesiące sprawdza, czy na
     komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
4. W przypadku znalezienie niebezpiecznych treści wyznaczony pracownik ustala kto
     korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania.
5. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia
    niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik szkoły przekazuje dyrektorowi,
    psychologowi, pedagogowi szkolnemu, wychowawcy klasy.
6. Pedagog lub psycholog przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach
    poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.
7. Jeżeli w wyniku rozmowy psycholog lub pedagog uzyska informacje, że dziecko jest
    krzywdzone podejmuje działania opisane w rozdziale II niniejszej polityki.

Rozdział VI

Monitoring stosowania Polityki

1. Dyrektor szkoły wyznacza osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji niniejszej
    Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem Przez Dorosłych i Zapewnieniem Im
    Bezpieczeństwa w szkole.
2. Osoby, o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne za monitorowanie
     realizacji polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia polityki oraz za proponowanie
     zmian w polityce.
3. Osoby, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród
    pracowników szkoły, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. 
    Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.
4. W ankiecie pracownicy szkoły mają proponować zmiany polityki oraz wskazywać
     naruszenia polityki w szkole.
5. Osoby, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonują opracowania
    wypełnionych przez pracowników szkoły ankiet. Sporządza na tej podstawie raport
    z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej.
6. Dyrektor wprowadza do polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe
    brzmienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnieniem
    im bezpieczeństwa .

Rozdział V

Przepisy końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników szkoły, w szczególności
    poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników szkoły, w pokoju
    nauczycielskim i poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz zamieszczenie na
    stronie internetowej szkoły.
3. O przemocy rówieśniczej stanowią przepisy prawa szkolnego- Statut Szkoły.

 

 Załącznik Nr 1
 
Notatka służbowa sporządzona  w dniu __________________ 
na okoliczność_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
w spotkaniu uczestniczyli :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Poruszono problem :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Szkoła zaproponowała :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Szkoła wskazała konieczność zapewnienia przez rodziców _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu :
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Załącznik Nr 2 –Karta interwencji

KARTA INTERWENCJI

1. Imię i nazwisko dziecka 

2. Przyczyna interwencji
    ( forma krzywdzenia).  
3. Osoba zawiadamiająca
    o podejrzeniu krzywdzenia  
4. Opis działań podjętych  
    przez  psychologa, 
    pedagoga, wychowawcę Data  Działanie
5. Spotkania z opiekunami
    dziecka Data  Działanie
6. Forma podjętej interwencji o Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
   przestępstwa.
o Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka.
o Inny rodzaj interwencji.
   Jaki?......................................
7. Dane dotyczące interwencji 
    ( nazwa organu, do którego 
    zgłoszono interwencje)
    i data interwencji. 
8. Wyniki interwencji: 
    działania organów wymiaru
    sprawiedliwości jeśli szkoła
    je uzyskała, działania 
    placówki, działania
    rodziców. Data  Działanie

 

Załącznik Nr 3- monitoring standardów ankiet-ankieta

MONITORING STANDARDÓW-ANKIETA

1. Czy znasz dokument Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych ?
 Tak     Nie
2. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu?
 Tak     Nie
3. Czy stosujesz w swojej pracy tę politykę?
 Tak     Nie
4. Czy w Twoim miejscu pracy według Twojej oceny przestrzegana jest ta polityka?
 Tak     Nie
5.Czy zaobserwowałeś naruszenie tej polityki w swoim miejscu pracy?
 Tak     Nie
6.Czy masz jakieś uwagi do polityki? Jakie? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 7.Jaki punkt/ zagadnienie należałoby do niej włączyć? Dlaczego? Jakie regulacje proponujesz? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8.Czy jakiś punkt /zagadnienie należałoby usunąć? Jaki? Dlaczego? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….
9.Czy jakiś punkt zagadnienie należałoby zmienić? Jaki? Dlaczego? W jaki sposób? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….............................................................