Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury:

Procedura przebywania w budynku szkoły:
1.  Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. W/w osoby kierowane są do sekretariatu szkoły.
2. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas, przekazują je  w przedsionku lub szatni. Jest to również miejsce oczekiwania i odbioru dziecka ze szkoły.
3. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole.

Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych.
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy od godz. 7:00.
2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 20 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
3. Od godz. 7:00 do godz. 7:30 uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej, natomiast od godz. 7:30 do godz. 8:00 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na korytarzu szkolnym lub w salach pod opieka nauczyciela prowadzącego tam zajęcia.
4. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.
5. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I-III sprowadzani są do szatni przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.
6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III odbierają swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych, jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy to rodzice zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy.
7. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub osobiście) kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy także nauczycielowi świetlicy). Fakt telefonicznej prośby zwolnienia dziecka do domu należy opisać w notatce i przechowywać w teczce wychowawcy.

Procedura organizacji zajęć dydaktycznych.
1.  Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.
2.  Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.
3.  Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im samowolnie oddalać się poza jej teren.
4.  Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia.
5.  Zgłasza  wychowawcy klasy przypadek ucieczki ucznia z określonych zajęć dydaktycznych.
6.  Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia o ucieczce z lekcji.
7.  Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę lub innych nauczycieli.
8. Uczniowie mają możliwość przechowywania w szkole podręczników, instrumentów muzycznych i innych pomocy naukowych niezbędnych im do procesu dydaktycznego (w salach lekcyjnych, w szatni oraz innych pomieszczeniach w miarę możliwości i potrzeb).
9. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
10. Każda pracowania ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na początku września.

Organizacja przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli.
Nauczyciel:
1.  Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem  dyżurów.
2.  Zajmuje miejsce w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z dzwonkiem na lekcje.
3.  Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, stołówka, szatnie, szatnia wychowania fizycznego.
4.  W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
5.  W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.
6.  Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
7.  Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.
8.  W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, itp.) przez uczniów na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
9.  Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe, nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka (procedura powypadkowa)
a. Powiadamia niezwłocznie dyrektora o zaistniałej sytuacji.
10.  Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych.
11.  Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala aby inne czyn¬ności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
12.  Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.
13.  Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego zastępstwie. W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację dyrektorowi, który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu dyżuru.
14.  Dyżury rozpoczynają się:
- w szatni o godzinie 7:45 ,
- na parterze oraz przy salach, w których naukę rozpoczynają uczniowie klas I – III o godzinie 7:30
- w pozostałych wyznaczonych miejscach zgodnie z ustaleniami zawartymi w harmonogramie dyżurów na dany rok szkolny
15.  Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy.
16.  Regulamin pełnienia dyżurów szczegółowo określa zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego.
Uczniowie:
1.  W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, nie hałasują).
2.  Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.
3.  Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
4.  Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.
5.  Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań z wieszaków w szatniach itp.)

Procedura kontaktów z rodzicami.
1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do dyrektora szkoły.
2. Do kontaktów z dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych i klasowych rad rodziców.
3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej pięć razy w roku.
4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych i godzinach kon¬sultacji (z wykluczeniem przypadków nagłych). Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych.
1.Każdy wychowawca klas I-III:
a. Zbiera od rodziców dzieci uczniów klasy I - III oświadczenia (termin - pierwszy tydzień września), w którym rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się w roku szkolnym  do osobistego przyprowadzania dziecka do szkoły oraz osobistego odbierania ze szkoły o ustalonych porach.
b. Zbiera od rodziców uczniów klasy III oświadczenia wzoru (termin - pierwszy tydzień września), w których rodzice wyrażają zgodę na samodzielne powroty dziecka ze szkoły do domu, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie.
c. Gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.
d. Zamieszcza nazwiska dzieci, posiadające pozwolenie na samodzielny powrót w teczce wychowawcy (termin - pierwszy tydzień września).
e. Samodzielny powrót dziecka (sporadyczny, periodyczny) udokumentowany stosownym oświadczeniem, które mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie zamieszcza w teczce wychowawcy i informuje o tym innych nauczycieli prowadzących ostatnią lekcję w klasie.
f. Zamieszcza w dzienniku listę dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej lub na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w szkole.

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów.
1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka niezwłocznie po powrocie do szkoły, przedstawiając wychowawcy pisemne usprawiedliwienie.
3. W przeciwnym wypadku wychowawca zmuszony jest do odnotowania godzin nieusprawiedliwionych, co może mieć swoje następstwa w obniżonej ocenie zachowania.
2. Nauczyciele innych przedmiotów, nie zajmują się usprawiedliwianiem nieobecności. Informacje o opuszczonych lekcjach nauczyciele ci przekazują niezwłocznie wychowawcy klasowemu.
3. Jeżeli uczeń przez dłuższy czas (tj. pięć kolejnych dni roboczych) nie przychodzi do szkoły bez podania przez rodzica/prawnego opiekuna przyczyny jego nieobecności, wychowawca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z rodzicami/prawnym opiekunem.
4. W przypadku gdy dziecko choruje dłużej niż dwa tygodnie, przebywa przez dłuższy czas w szpitalu, sanatorium,  rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy i przedstawić zwolnienie lekarskie poświadczające chorobę dziecka.
5. Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezależnym od ucznia, może być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego, rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 15 minut traktuje się jako nieobecność na zajęciach

Zwalnianie uczniów z zajęć dydaktycznych.
1. Rodzice/prawny opiekun mają prawo zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych (jednych lub kilku lekcji) do domu, lekarza itp. przez osobiste zwolnienie u wychowawcy lub dyrekcji szkoły- w wyjątkowych sytuacjach wychowawca zwalnia ucznia na podstawie oświadczenia podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie to jest konsultowane z rodzicem/prawnym opiekunem na konsultacjach lub spotkaniu z rodzicami. W razie wątpliwości telefonicznie przed wydaniem decyzji o zwolnieniu. W przypadku braku zwolnienia osobistego lub oświadczenia uczeń nie może opuścić szkoły.
2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia, choroby itp. w trakcie trwania zajęć – w tym przypadku obowiązują następujące zasady:
a) uczeń zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie
b) nauczyciel kieruje ucznia dyżurnego do sekretariatu szkoły z prośbą o wezwanie pielęgniarki do sali lekcyjnej – w nagłych przypadkach dyrekcja kieruje do sali pracownika obsługi w celu sprowadzeniu ucznia do gabinetu lekarskiego.
c) pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu zdrowia i podejmuje decyzję dotyczącą odesłania ucznia na lekcję albo pozostawia go w gabinecie do przyjścia rodzica/prawnego opiekuna, w nagłych przypadkach wzywa karetkę pogotowia i rodziców/prawego opiekuna z jednoczesnym powiadomieniem dyrekcji szkoły.
W sytuacji nieobecności pielęgniarki nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu –decyzje dalsze podejmuje nauczyciel po konsultacji z dyrekcją szkoły.
3. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły nie wpisuje się mu nieobecności (wpis – konkurs, zawody). Do przyczyn takiej nieobecności przyjmuje się:
a) przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela
b) udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.
c) wykonywanie prac na rzecz szkoły lub środowiska.
Ucznia należy zwolnić ustnie lub przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim kartki z wywieszeniem nazwisk uczniów zwalnianych i powodem zwolnienia oraz czasem zwolnienia. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi w danym dniu.
4. Zwolnienie grupy uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć:
a) informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana w Książce zastępstw w pokoju nauczycielskim co najmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć. Wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów informuje rodziców o skróceniu zajęć.
b) w przypadku skrócenia zajęć bez przekazania informacji rodzicom uczniowie przechodzą pod opiekę świetlicy szkolnej lub wyznaczonego na zastępstwo nauczyciela.
5. Na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) dopuszcza się samodzielny powrót ucznia klas I – III szkoły podstawowej ze szkoły do domu. Zapis  ten dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7 lat.
6. Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły.
7.Udział w z zajęciach jest dobrowolny.
8.Nieobecność ucznia na zajęciach odnotowuje się w dzienniku zajęć dodatkowych. Zasady usprawiedliwiania nieobecności określają procedury.
9.Jeżeli zajęcia dodatkowe nie odbywają się bezpośrednio po lub przed lekcjami uczeń ma prawo spędzić czas oczekiwania w szatni lub na świetlicy. Obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkoły uczniów oczekujących na zajęcia dodatkowe
10. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych do godziny zakończenia lekcji w danym dniu. Zabrania się pozostawiania uczniom w szkole po zakończeniu zajęć bez opieki nauczyciela.

Sprawowanie opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót i niedziel) szkoła zapewnia opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.
2.W tym dniu dzieciom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze za¬pewni nauczyciel/nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
1.  Szkoła organizuje lub współorganizuje uroczystości, akademie, imprezy, apele, konkursy, turnieje, występy, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki itp.
2.  Imprezy mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
3.  Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel bądź grupa nauczycieli. Akceptacji udziela dyrektor szkoły.
4.  Zaplanowane imprezy i uroczystości powinny być umieszczone w kalendarzu szkolnym (plan pracy szkoły).
5.  Szczegóły dotyczące przebiegu imprezy organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym, uwzględniając odpowiedni poziom przedsięwzię¬cia.
6.  Nauczyciel odpowiedzialny za daną imprezę przygotowuje wzór zaproszeń oraz scenariusz przedsięwzięcia (w zasobach szkolnych dostępny jest wzorcowy schemat scenariusza uroczystości), w którym uwzględnia:
- część oficjalną i artystyczną,
- oprawę muzyczną,
- oprawę plastyczną (np. scenografia, organizacja sceny, rekwizyty),
- wykorzystanie TIK (np. prezentacja multimedialna),
- szczegóły techniczno-organizacyjne (np. nagłośnienie, sprzęt audiowizualny),
- wykaz nauczycieli odpowiedzialnych za współorganizację (przydzielone im zadania),
- listę występujących uczniów.
7.  Organizator informuje nauczycieli wspomagających o zakresie ich zadań. Muzykowi, plastykowi i informatykowi należy przedstawić zarys scenariusza co najmniej na miesiąc przed imprezą.
8.  Należy wyznaczyć również osoby odpowiedzialne za medialną archiwizację wydarzenia (fotogra¬fowanie i filmowanie).
9.  Podczas prób (w tym chór) opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości. Za opiekę nad uczniami odpowiedzialnymi za obsługę sprzętu nagłaśniającego odpowiada wyznaczony nauczyciel.
10.  Przy wyborze prowadzących i aktorów należy wziąć pod uwagę predyspozycje osobowościowe i aktorskie ucznia. Podczas prób trzeba zadbać o sposób prezentacji roli przez uczniów (dykcja, akcent, intonacja, interpretacja tekstu, prezencja, ruch sceniczny itp.)
11.  Na tydzień przed uroczystością trzeba przesłać drogą elektroniczną dopracowany scenariusz dyrektorowi szkoły.
12.  Kilka dni przed uroczystością przygotowane zaproszenia należy wręczyć gościom.
13.  Wychowawca informuje klasę o uroczystości i obowiązkowym tego dnia stroju galowym.
14.  W dniu imprezy główny organizator koordynuje i nadzoruje przebieg uroczystości. Współorganizatorzy odpowiadają za przydzielone im zadania.
15.  Podczas imprezy wychowawca klasy, bądź nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami usadawia ich w wyznaczonym miejscu. Sam siada obok klasy i czynnie nadzoruje jej zachowanie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
16.Organizator najpóźniej 7 dni po uroczystości powinien przygotować krótką relację z wydarzenia  (można dołączyć zdjęcia, film) i umieścić ją na stronie internetowej szkoły.

Regulamin dotyczący używania na terenie szkoły obuwia zamiennego
1. Uczeń ma obowiązek używania na terenie szkoły obuwia zamiennego (obuwie tekstylne lub sportowe wyłącznie na spodach, które nie powodują zabrudzenia podłogi).
2. Pozostawione w szatni obuwie powinno zostać umieszczone w szafce w szatni.
3. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku używania na terenie szkoły obuwia zamiennego reguluje system oceniania zachowania.
4. Obowiązek codziennego sprawdzania obuwia spoczywa na wszystkich nauczycielach.

Regulamin dotyczący stroju szkolnego.
1.Uczniowie szkoły  mają obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego:
Klasy I – VI
niebieski T-shirt z logo szkoły umieszczonym po lewej stronie klatki piersiowej w sezonie wiosenno-letnim oraz granatowy blezer  z logo szkoły zapinany na zamek błyskawiczny w sezonie jesienno-zimowym.  Dopuszcza się łączenie obu części stroju szkolnego.
Klasy VII, VIII
a) Dziewczęta:  biały T-shirt z logo szkoły umieszczonym po lewej stronie klatki piersiowej w sezonie wiosenno-letnim oraz granatowy żakiet z logo szkoły zapinany na guziki w sezonie jesienno-zimowym. Dopuszcza się łączenie obu części stroju szkolnego.
b) Dolną część stroju uczennicy gimnazjum stanowią spodnie lub spódnica czerwona w szkocką kratę, nie krótsza niż 10 cm powyżej kolana.
c) Chłopcy: niebieski T-shirt z logo szkoły umieszczonym po lewej stronie klatki piersiowej w sezonie wiosenno-letnim oraz granatowa marynarka z logo szkoły zapinana na guzik  w sezonie jesienno-zimowym. Pozostałą część stroju stanowią długie lub zakrywające kolana  spodnie.

2. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązującym jednolitym strojem jest biały podkoszulek i czarne albo granatowe krótkie lub długie spodnie sportowe. W sezonie zimowym w przypadku bardzo niskich temperatur dopuszcza się możliwość zastąpienia stroju dresem.
3. Uczeń zobowiązany jest do noszenia jednolitego stroju szkolnego podczas wszystkich zajęć edukacyjnych  organizowanych przez szkołę (w tym wyjść w czasie zajęć lekcyjnych).
4. Uczeń zwolniony jest z obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego podczas dyskotek, wycieczek szkolnych . 
5. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku noszenia  jednolitego stroju szkolnego reguluje WSO

Sprawowanie opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
1. W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (dotyczy sobót, niedziel i świąt ) szkoła zapewnia opiekę uczniom, biorącym udział w imprezie organizowanej na terenie szkoły lub poza nią.
2. Wykaz imprez: Piknik szkolny, Komers, Dzień otwarty dla przedszkolaków, udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich
3. W czasie trwania imprezy dzieciom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze za¬pewnia nauczyciel/nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły zgodnie z harmonogramem dla danej imprezy.
4. Za bezpieczeństwo uczniów w tych dniach odpowiada wyznaczony zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczyciel.

Sprawowanie opieki nad uczniem w czasie Rekolekcji Wielkopostnych 
1. Organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji określa dyrektor szkoły, po ustaleniach z organizującymi rekolekcje.
2. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas lub wyznaczeni nauczyciele
3. Wychowawca powiadamia rodziców uczniów o terminie i planie rekolekcji w formie pisemnej (np. uczniowie wpisują plan do zeszytów przedmiotowych lub dzienniczków)
4. Opieka obejmuje:
- dyżur w szatni przed zajęciami (15 minut) oraz na korytarzu przy danej klasie
- zajęcia w szkole (sprawdzenie obecności)
- obecność (dyżur) nauczyciela w szatni szkolnej podczas wyjścia i powrotu uczniów
- przeprowadzenie dzieci na trasie szkoła – kościół – szkoła oraz nadzór w kościele
• Świetlica szkolna pracuje w stałych godzinach. Codziennie od 7.30 opiekę nad uczniami klas I – III przejmuje wychowawca lub wyznaczony nauczyciel. Uczniowie klas I – III pozostają pod opieką wychowawcy lub wyznaczonego nauczyciela do czasu zakończenia zajęć przewidzianych na dany dzień
5. W czasie rekolekcji szkoła zapewnia opiekę tym uczniom, którzy nie będą uczestniczyli w uroczystościach organizowanych na terenie parafii. Organizację tych zajęć ustala dyrektor szkoły, poprzez indywidualny przydział obowiązków zlecony nauczycielowi.

Postępowanie w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego i nauki.
1. Nauczyciel wychowawca systematycznie ( minimum 1x w tygodniu ) kontroluje frekwencję uczniów.
2. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych.
3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka
4. W sytuacji, gdy uczeń przez okres 3 dni jest nieobecny w szkole, a rodzice/prawni opiekunowie nie wyjaśnili przyczyny tej nieobecności, wychowawca klasy:
a) Kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami telefonicznie i wyjaśnia przyczynę nieobecności.
b) Rozmowa z rodzicami/ prawnymi opiekunami powinna kończyć się wnioskami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki przez ich dziecko.
c) Z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami nauczyciel sporządza stosowną notatkę. (zapis w dzienniku)
5. W przypadku braku realizacji ustalonych wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów bądź, gdy uczeń nadal nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, wychowawca:
a) Powiadamia o wymienionym fakcie pedagoga szkolnego,
b) Wzywa na piśmie rodziców na rozmowę do szkoły celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia w szkole.
6. Gdy istnieje taka możliwość, wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, zobowiązującą go do systematycznego uczęszczania na zajęcia.
7. Z rozmowy z uczniem nauczyciel sporządza notatkę służbową, którą umieszcza w aktach osobowych ucznia, a kopię przekazuje pedagogowi.
8. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne przez ponad trzy tygodnie   i są to nieobecności nieusprawiedliwione, pedagog szkolny i wychowawca, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, udają się z wizytą do rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu ustalenia przyczyn nie realizowania przez niego obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki i powiadomienia ich, że w przypadku dalszego nierealizowania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki przez ich dziecko, powiadomią Sad Rodzinny.
9. Z wizyty sporządzana jest notatka służbową.
10. Notatka powinna być podpisana przez rodziców/opiekunów ucznia.
11. Gdy rodzice/ opiekunowie są w mieszkaniu, ale nie chcą osób wizytujących wpuścić, sporządzamy z tego zajścia stosowną notatkę.
12. W sytuacji gdy uczeń, pomimo powzięcia wymienionych wyżej czynności, w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki i posiada w miesiącu co najmniej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, dyrektor szkoły ma obowiązek wezwać w formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów) w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. Po upływie wyznaczonego czasu w przypadku niestawienia się rodziców (prawnych opiekunów) szkoła informuje o zaistniałej sytuacji Urząd Miasta.
Czynności przedegzekucyjne dyrektora szkoły:
Kieruje do rodziców dziecka upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
Dla celów dowodowych konieczne jest doręczenie upomnienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, czyli w dalszym ciągu nie realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego konieczne jest skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej - po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia.
Dyrektor szkoły jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, sporządzony w 2 egzemplarzach
Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej.
Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz Miasta). Do przesyłanych do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych wierzyciel - dyrektor szkoły załącza ewidencję tytułów wykonawczych w 2 egzemplarzach.

W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej.
1. Wstępny obraz każdej klasy ustala pedagog szkolny na podstawie wypełnionych przez wychowawców ankiet „Informacja o uczniu”.
2. Uzyskane informacje z ankiet pedagog weryfikuje poprzez:
a.   indywidualną rozmowę z nauczycielem – wychowawcą,
b.   indywidualną rozmowę z rodzicami,
c.   indywidualną rozmowę z uczniami.
3. Dodatkowe informacje uzyskuje się z dobrowolnie wypełnionego przez rodziców kwestionariusza dotyczącego sytuacji materialnej rodziny oraz oczekiwanej formy pomocy.
4. W przypadku zgłoszenia przez rodziców ucznia pogorszenia się warunków materialnych rodziny wychowawca klasy, wychowawca  świetlicy, pedagog szkolny informują się wzajemnie o zaistniałej  sytuacji.
5. Pedagog szkolny zgłasza pracownikowi MOPS informację o potrzebie pomocy dziecku i jego rodzinie, który następnie przeprowadza w danej rodzinie wywiad środowiskowy.
6. Współpraca z MOPS ma charakter dwukierunkowy, informacje przekazywane są w obie strony.
7. Pedagog szkolny informuje o możliwości dożywiania uczniów z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne.

Adaptacja uczniów klas pierwszych.
1. Kontakt dziecka ze szkołą rozpoczyna się na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego i obejmuje obserwację zajęć prowadzonych w klasach pierwszych podczas dni otwartych, udział w wybranych imprezach na terenie szkoły.
2. Z początkiem roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznają się z budynkiem szkolnym, pracownikami szkoły oraz poznają zasady funkcjonowania w nowym środowisku.
3. W pierwszym okresie nauki nauczyciele dokonują diagnozy rozwoju dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, posługując się kartą opracowaną przez siebie oraz analizując inne dostępne dokumenty dotyczące dziecka.
4. Na podstawie uzyskanych informacji i kart przedszkolnych dziecka sześcioletniego wychowawcy wraz z pedagogiem szkolnym decydują o rodzaju ewentualnej pomocy.
5. Wychowawcy w pierwszych dniach nauki stosują metody i formy pracy integrujące zespół klasowy.
6. W trakcie trwania nauki pierwszoklasiści uczą się współpracy w zespole klasowym, uczestniczą w zabawach i imprezach szkolnych wspólnie z kolegami klas drugich (ślubowanie klas pierwszych, pasowanie na czytelnika, zabawy karnawałowe, wycieczki itp.)
7. Uczniowie klas pierwszych, w początkowym okresie nauki, zapoznają się z prawami i obowiązkami  ucznia oraz tradycjami i zwyczajami szkoły.
8. Pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki przez pierwszoklasistów organizuje się spotkanie z ich rodzicami, w celu zapoznania z organizacją pracy szkoły.
9. Na pierwszym zebraniu rodzice uczniów klas pierwszych zapoznają się z wymaganiami stawianymi przed uczniami, ofertą dodatkowych zajęć organizowanych dla uczniów klas I – III.

Adaptacja uczniów klas czwartych.
1. Pod koniec każdego roku szkolnego wychowawcy klas trzecich przekazują informacje o swoich wychowankach przyszłym wychowawcom klas czwartych.
2. Uczniowie klas czwartych w pierwszych dniach nauki zapoznawani są z nowymi zasadami funkcjonowania w szkole.
3. Uczniowie zostają zapoznani z ofertą zajęć pozalekcyjnych.
4. Wychowawcy oraz pedagog szkolny przeprowadzają zajęcia integrujące zespół klasowy.
5. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca przeprowadza ankietę, na podstawie, której diagnozuje oczekiwania rodziców wobec szkoły i uzyskuje dodatkowe informacje o dziecku.

Bezpieczne użytkowanie sprzętu sportowego.
1.  Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
2.  Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe.
3.  Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
4.  W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
5.  Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
6.  Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia.
7.  Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
8.  Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
9.  Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
10.  Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.
11.  Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą usuwane na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
12.  Osobami powołanymi do egzekwowania przepisów powyższego regulaminu są nauczyciele wy¬chowania fizycznego tutejszej szkoły oraz jej dyrektor.

Zachowanie bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji  wychowania fizycznego.
1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych obiektach sportowych.
2. Wchodzenie do sali gimnastycznej, siłowni  i sali gimnastyki korekcyjnej podczas przerw czy poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione.
3.  Wychodzenie na boisko sportowe w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wy¬chowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione.
4.  Grupy ćwiczebne mogą przebywać w sali gimnastycznej, siłowni i salce gimnastyki korekcyjne tylko w obecności nauczyciela.
5.  Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.
6.  Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.
7.  Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela.
8.  Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
9.  Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób nie¬zgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione.
10.  Brutalne zachowanie, krzyki i popychanie są podczas lekcji wychowania fizycznego jest surowo zabronione.
11.  Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do pory roku i miejsca gdzie odbędzie się lekcja.
12. Aktywne uczestnictwo w lekcji w stroju niegimnastycznym jest zabronione.
13.  Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela i biernie uczestniczą w zajęciach.
14.  Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń.
15.  Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły o każdym poważnym wypadku.
16. Uczeń zostaje zwolniony z lekcji wychowania fizycznego do domu tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica lub wychowawcy. (procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego)
17.  Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać sali gimnastycznej lub boiska.
18.  W sali gimnastycznej, w widocznych miejscach umieszczo¬ne są tabliczki ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego zachowania.
Zasady postępowania z uczniem spóźniającym się na zajęcia lekcyjne
1. Uczeń ma obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia lekcyjne.
2. Uczeń spóźniający się zajęcia ma obowiązek niezwłocznie (po zostawieniu obuwia i odzieży wierzchniej w szatni) udać się na lekcje.
3. Dopuszczalne jest spóźnienie na lekcje z ważnych powodów (np. wizyta u lekarza, sprawy rodzinne itp.). Takie spóźnienie traktowane jest jako usprawiedliwione i nie dotyczą go pozostałe punkty regulaminu.
4. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców o notorycznym spóźnianiu się ucznia na lekcje.
5. Spóźnienie przekraczające 15 minut traktuje się jako nieobecność na zajęciach
Konsekwencje spóźniania się na lekcje reguluje system oceniania zachowania. Wychowawca jest zobowiązany do kontroli spóźnień uczniów swojej klasy i konsekwentnego stosowania wobec nich obowiązujących w szkole procedur.                                                                                                   

 Regulamin dyskotek szkolnych (zabaw)
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

1.W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki szkolne w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
2.Dyskoteki są nagrodą dla całej społeczności uczniowskiej.
3.Dyskoteki mogą odbywać się tylko za pozwoleniem Dyrektora Szkoły.
6.Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielem -opiekunem.
7.Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice (opiekunowie), którzy odpowiadają również za bezpieczny powrót swojego dziecka do domu.
8.Ostateczną decyzję o organizacji dyskoteki podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem SU.
9.Uczniowie wchodzą do budynku w wyznaczonym czasie. Po upływie tego czasu drzwi szkoły pozostają zamknięte. Uczniowie nie mają możliwości opuszczenia budynku.
10.Uczniowie mogą wcześniej wyjść z dyskoteki tylko na pisemną prośbę rodzica (opiekuna).
11.Uczestnikami dyskotek mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle
12.Dyskoteka odbywa się we wskazanym miejscu. Zabrania się przebywania uczestnikom dyskoteki w innych miejscach szkoły.
13.Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły, podczas odbywającej się dyskoteki rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię itp.).
14.W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego wychowania oraz odpowiedni strój i wygląd zgodne z normami panującymi w szkole.
15.W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki. Uczeń ma obowiązek zachowywać się w sposób gwarantujący bezpieczną zabawę sobie i innym, a w szczególności:
•nie może palić papierosów, pić alkoholu, przyjmować substancji psychoaktywnych,
•nie może używać wulgarnego słownictwa i zachowywać się agresywnie,
•nie może przebywać w pobliżu sprzętu nagłaśniającego, z wyjątkiem osób uprawnionych do   jego  obsługi.
16. Dyskoteki odbywają się wyłącznie w obecności wychowawców i nauczycieli (zgodnie z harmonogramem dyżurów), którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników dyskoteki oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy.
17.Opiekun ma prawo zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników.
18.Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są uczestnicy dyskoteki.
19.Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie wraz z rodzicami (opiekunami).
20.Wychowawca ma prawo zakazać udziału w dyskotece, gdy uczeń:
«notorycznie opuszcza zajęcia szkolne (wagaruje),
«pali papierosy, pije alkohol lub stosuje środki odurzające w szkole lub poza nią,
«nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych.
21.Jeżeli w trakcie dyskoteki nauczyciel stwierdzi, że uczeń:
«jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
«jest agresywny, wszczyna bójki,
«pali papierosy,
«zachowuje się w sposób naganny, powiadamia o tym fakcie rodziców(opiekunów), a w szczególnie rażących przypadkach naruszenia porządku i dyscypliny, także policję lub straż miejską.
22.Po otrzymaniu informacji o niewłaściwym zachowaniu dziecka, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odebrania ucznia z dyskoteki.
23.W stosunku do ucznia, który narusza niniejszy regulamin zostaną zastosowane procedury wychowawcze, o których mowa w Statucie, a w szczególności:
«zakaz udziału w kolejnej dyskotece
«obniżenie oceny zachowania ( śródrocznej lub rocznej )
24.Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów) z powyższym regulaminem na początku każdego roku szkolnego.