Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007r.Nr 35,poz.221 i 222 );
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle

Procedura: 

1. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, szatani, bibliotece a także przed i po skończonych zajęciach

2. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć (wyciszyć) i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny do plecaka/torby (dotyczy to również słuchawek)

3. W wyjątkowych sytuacjach (np. pilny kontakt z rodzicem/opiekunem) uczeń za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klas (np. w czasie przerw) oraz przez pielęgniarkę szkolną

4. Uczniowie przynoszą telefony i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież przyniesionego przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego

5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, zawodów lub innych wyjazdów za zgodą kierownika wycieczki, wyłącznie w zakresie niewpływającym na organizację i przebieg tego przedsięwzięcia. W trakcie wycieczki uczeń ponosi odpowiedzialność za swój telefon lub inny sprzęt

6. Nagrywanie i fotografowanie osób bez ich zgody i wiedzy jest zabronione. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby


KONSEKWENCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR

1. W przypadku jednokrotnego naruszenia zasad nauczyciel udziela upomnienia uczniowi oraz przypomina o obowiązującym w szkole zakazie korzystania z urządzeń

2. Za kolejne naruszenie przez ucznia zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, wychowawca klasy odnotowuje zaistniałą sytuację w dzienniku jako uwagę negatywną, która ma wpływ na ocenę z zachowania. Informuje o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

3. Za dalsze lekceważenie i nieprzestrzeganie procedur, wychowawca klasy ma możliwość obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień